Gegevens Charter

TürkçeFrançais

Gegevens Charter

Artikel 1: Algemeen

Hieronder vindt u de voorwaarden die het gebruik van de Tıkla website met de domeinnaam: www.tikla.be regelen.
De website werd gelanceerd en wordt beheerd door Tıkla, met hoofdzetel in: Brussel.
Door deze website te gebruiken en er toegang toe te krijgen, aanvaardt u zonder voorbehoud onze gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord deze na te leven.
Indien één van de punten in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere punten genoemd in dit document. Tıkla behoudt zich het recht voor om de artikelen van de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, en dit op elk moment. . De gebruiker wordt daarom verzocht deze bij elk gebruik te raadplegen.
Onderstaande voorwaarden omvatten het gebruik van de website en worden aangevuld door de algemene voorwaarden (zie hier).

Artikel 2: Toegang tot de website:

De website van Tıkla zorgt waar mogelijk voor toegang tot de website, 7 dagen per week en 24 uur per dag.
In geval van een update, storing of een andere technische reden kan deze toegang worden onderbroken.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

De site, inclusief de structuur, teksten, lay-out, logo’s en andere elementen die op de website worden weergegeven, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf Tıkla en haar mogelijke partners.
Het is ten strengste verboden voor de gebruiker van de site om de informatie verkregen op de site www.tikla.be te wijzigen, kopiëren, reproduceren, verkopen, overdragen of exploiteren zonder de voorafgaande toestemming van de auteur.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Het doel van deze website is het geven van duidelijke en algemene informatie over de activiteiten en producten van Tıkla.
Tıkla wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, fouten of onderhoud van haar website.
De informatie en producten op deze site kunnen typografische fouten of technische onnauwkeurigheden bevatten.
Tıkla is in geen geval aansprakelijk voor indirecte verliezen of schade van welke aard dan ook als gevolg van toegang tot, gebruik, onderbreking of storing van deze website of enige andere informatie die zich daarin bevindt.
Vanwege de aard van het computersysteem en internet kan Tıkla de afwezigheid van virussen niet garanderen. Voordat de gebruiker informatie downloadt, heeft de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid om zijn computer te beschermen met antivirussoftware voor zijn eigen bescherming om te voorkomen dat virussen op de Tıkla-site verschijnen.
Het downloaden van informatie gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Artikel 5: Verwerking van persoonsgegevens

Tıkla verbindt zich ertoe de privacy van gebruikers die de site bezoeken te respecteren en verklaart te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn voor exclusief gebruik van Tıkla en zullen op geen enkele manier worden verkocht of bekendgemaakt aan derden.
In overeenstemming met de wet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, zoals gewijzigd, hebben gebruikers het recht om de gegevens die hen betreffen in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Ze kunnen dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het bedrijf Tıkla:

Artikel 6: Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Tıkla wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze websites en eigent zich deze websites, noch hun inhoud, niet toe door deze inhoud die toegankelijk is via de hyperlinks niet te controleren of te verifiëren en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze inhoud of informatie.
De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van deze inhoud en websites die toegankelijk zijn via hyperlinks.

Artikel 7: Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”, kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.
De cookies die door deze site worden gebruikt, worden echter tijdelijk gebruikt om de gebruiker te identificeren wanneer deze verbinding maakt met de site, informatie te verstrekken over het bestellen van producten of verzoeken in het bestelmandje bij te houden.
De gebruiker kan beslissen om het gebruik van cookies uit te schakelen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen in verband met de website zullen uitsluitend worden behandeld onder het Belgisch recht.
De Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg, de Brusselse Rechtbank van Koophandel en de Brusselse Vrederechter zijn de enige bevoegde autoriteiten op dit gebied.

In geval van een duidelijke schending van de voorwaarden door een gebruiker, behoudt Tıkla zich het recht voor om op elk moment, eenzijdig en zonder voorafgaande communicatie de toegang tot haar website te weigeren.
In geval van onenigheid met de inhoud van de algemene voorwaarden van de Tıkla-site, is het enige mogelijke verhaal het niet langer gebruiken van deze website.