Verkoopvoorwaarden

TurkçeFrançais

Definities en toepassingsbereik

De Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna “de Algemene Voorwaarden” genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen bij Tıkla, gevestigd in Brussel, hierna “de Verkoper” genoemd.

Deze Algemene Voorwaarden vormen het contract tussen de Verkoper en de Klant. De Verkoper en de Klant worden hierna samen “de Partijen” genoemd. De “klant” is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten bestelt bij de verkoper.

De “consument” is de klant, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije beroepsactiviteit vallen.

Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ze sluiten in elk geval alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van Tıkla: www.Tıkla.be zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij Tıkla verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en bevestigt de daarmee samenhangende rechten en plichten te aanvaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, mits deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle volgende bestellingen van product(en).

Doel en algemene bepalingen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle verkopen van digitale producten en diensten via de website van Tıkla – www.tikla.be. Ze vormen een integraal onderdeel van het contract tussen de koper en Tıkla. Tıkla behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op haar website te publiceren. De toepasselijke AV zijn die welke van kracht zijn op de datum van betaling van de bestelling. Deze AV kunnen worden geraadpleegd op de website van Tıkla op het hierboven vermelde adres.

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze AV en deze volledig en zonder voorbehoud te hebben aanvaard alvorens verder te gaan met de bestelling. Het valideren van de bestelling op de site impliceert de volledige acceptatie van deze AV, bevestigd door het aanvinken van het vakje “Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) gelezen en accepteer deze” vóór de betaling. Alle transacties zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

Beschrijving van digitale diensten en producten

Tıkla biedt een scala aan digitale diensten en producten, waaronder, maar niet beperkt tot, sponsoring, gepersonaliseerd advies en diverse online diensten. Deze aanbiedingen zijn ontworpen om het dagelijks leven van haar bezoekers en professionals te verrijken.

Bestelprocedure

Zodra de digitale diensten of producten zijn geselecteerd op de website www.tikla.be, moet de klant het bestelproces volgen dat op de site wordt aangegeven. Dit omvat het verstrekken van de benodigde informatie, het verifiëren van de bestelling en het verrichten van de betaling. Na betaling ontvangt de klant een orderbevestiging en details over het geselecteerde aanbod.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name als de door de klant verstrekte informatie duidelijk onjuist of onvolledig blijkt te zijn of als er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de verkoper, om welke reden dan ook, met uitzondering van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verworven worden door de verkoper en gefactureerd worden aan de klant, als schadevergoeding.

Termijnen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de verkoper, zijn de in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen niet bindend. De verkoper kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de vertraging aanzienlijk is en als deze te wijten is aan grove nalatigheid van de verkoper.

De klant kan zich niet beroepen op de leveringstermijnen om de ontbinding van het contract te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere vordering in te stellen, tenzij schriftelijk anders bepaald en uitdrukkelijk aanvaard door de verkoper.

In geval van een vertraging van meer dan dertig werkdagen moet de klant een ingebrekestelling per aangetekende brief sturen naar de verkoper, die dan recht heeft op 50% van de voorgeschreven tijd om het (de) bestelde product(en) te leveren.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten totdat deze volledig zijn betaald.

Het eigendom van de producten wordt pas overgedragen aan de klant nadat de artikelen zijn opgehaald of geleverd en de bestelling volledig is betaald. In afwijking van artikel 1583 van het Franse Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde artikelen het exclusieve eigendom van de verkoper totdat de factuur volledig is betaald. Totdat de verkoopprijs is betaald, is het de klant verboden om de artikelen te verpanden, aan te bieden of op welke manier dan ook als onderpand te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om deze artikelen te wijzigen, ze onroerend te maken door inlijving of door bestemming, ze te verkopen of er op welke manier dan ook over te beschikken.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde goederen bezit, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van deze producten. Gedurende deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten te verzekeren tegen alle risico’s. De klant verbindt zich er ook toe om de producten zo op te slaan dat ze niet kunnen worden verward met andere producten en te allen tijde kunnen worden herkend als eigendom van de verkoper.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is eenmalig niet van toepassing op de digitale diensten van Tıkla:

  • De dienst begint te worden geleverd met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument.
  • De consument erkent dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht door de dienst te gaan gebruiken.

Annulering van de bestelling

Klanten die niet in aanmerking komen voor het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die hun bestelling willen annuleren, moeten dit melden aan de verkoper, die hen zal informeren over de te nemen stappen.

Het voorschot dat de klant aan de verkoper heeft betaald, wordt niet terugbetaald. Als er geen aanbetaling is gedaan, kan de verkoper van de klant een annuleringsvergoeding eisen ter hoogte van 30% van de prijs van de producten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

Levering van digitale services

Digitale diensten aangeboden door Tıkla, zoals sponsoring, advies en andere online diensten, worden geactiveerd en beschikbaar gesteld aan de Klant na verificatie en goedkeuring door Tıkla.

  • Termijnen voor levering: De voor de levering van diensten aangegeven termijnen zijn indicatief en vormen geen fatale toezegging van Tıkla. Een vertraging in de levering van de diensten leidt dus niet tot schadevergoeding, schadeloosstelling, beëindiging van het contract en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.
  • Toegang tot diensten: Toegang tot de bestelde diensten wordt alleen verleend na volledige betaling. De overdracht van gebruiksrechten vindt plaats op het moment van volledige betaling van de bestelling. De klant erkent dat hij/zij de risico’s op zich neemt die verbonden zijn aan de toegang tot en het gebruik van de diensten.

Beschikbaarheid van diensten

De diensten van Tıkla worden aangeboden op basis van beschikbaarheid, zoals aangegeven op www.tikla.be.

  • Beheer van onbeschikbaarheid: In geval van onbeschikbaarheid van een of meer diensten na de betaling van de bestelling, verbindt Tıkla zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren en alternatieven aan te bieden, zoals een terugbetaling, een wijziging van de bestelling of een uitstel van de levering van de dienst tot deze opnieuw beschikbaar is.
  • Update van diensten: de beschikbare diensten worden voortdurend bijgewerkt op de website van Tıkla. De beschikbaarheid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, met name in het geval van verwijdering of wijziging van een service.

Ontvangst van bestellingen en klachten

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de geleverde of opgehaalde producten op het afhaalpunt in goede staat zijn en overeenkomen met de bestelde producten.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het afhaalpunt. Bij gebreke daarvan wordt er geen rekening mee gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Als een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betreffende producten.

Intellectueel eigendom

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz. die toegankelijk zijn via de website of catalogus van de verkoper zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan om de elementen die aanwezig zijn op de website of in de catalogus van de verkoper geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te verspreiden of er afgeleide werken van te creëren.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvat de overeengekomen prijs derhalve geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten uit welke hoofde dan ook.

Waarborgen

  • Wettelijke garantie voor alle klanten

In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Franse Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht om de producten te garanderen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant ze niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij ze had gekend.

Als een verborgen gebrek wordt ontdekt, moet de klant onmiddellijk handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Franse Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze om het product met het verborgen gebrek terug te sturen voor volledige terugbetaling, of het te houden voor gedeeltelijke terugbetaling.

De verkoper is niet verplicht om producten te garanderen tegen zichtbare gebreken waarvan de klant op de hoogte was of had moeten zijn op het moment van aankoop. Evenzo is de verkoper alleen verplicht om de producten te garanderen tegen verborgen gebreken waarvan hij op het moment van de verkoop op de hoogte was en waarvoor hij de klant niet heeft gewaarschuwd.

Alleen de factuur, kassabon of aankoopbon zijn geldig als garantiebewijs voor de klant tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in hun originele versie worden voorgelegd.

  • Extra wettelijke garantie voor consumenten

In overeenstemming met artikel 1649quater van het Franse Burgerlijk Wetboek heeft de klant die consument is ook een wettelijke garantie van twee jaar voor alle conformiteitsgebreken die bestonden toen het product werd geleverd en die zich binnen twee jaar na levering hebben voorgedaan.

Deze garantie omvat reparatie of vervanging van het defecte product, zonder kosten voor de consument.

Indien deze herstelling of vervanging echter onmogelijk blijkt, onevenredig is voor de verkoper of ernstige overlast zou veroorzaken voor de consument, kan de consument een gepaste vermindering of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen alleen een terugbetaling overeenkomen als de klant de defecte producten terugstuurt.

Als specifieke reserveonderdelen of accessoires die nodig zijn om het product te repareren niet meer verkrijgbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van het gebruik van het product.

De consument is verplicht om de verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximaal twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, op straffe van verval van zijn recht om een klacht in te dienen.

Alleen de factuur, kassabon of aankoopbon zijn geldig als garantiebewijs voor de consument tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in hun originele versie worden voorgelegd. De garantieperiode begint op de datum die op deze documenten staat vermeld.

Deze garantie is niet van toepassing als het defect te wijten is aan verkeerd gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtage of elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of verkoper.

In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat voor reparatie wordt teruggestuurd, is de aansprakelijkheid van de verkoper in elk geval beperkt tot de verkoopprijs van het product. In geen geval kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die ter reparatie worden ingeleverd.

Aansprakelijkheid

Algemene informatie. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen van de verkoper uitsluitend middelen zijn en dat de verkoper enkel aansprakelijk is voor zijn opzettelijke fout of grove nalatigheid. Indien de klant aantoont dat er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de verkoper, omvat de schade waarvoor de klant een schadevergoeding kan eisen alleen de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de nalatigheid die aan de verkoper kan worden toegeschreven, met uitsluiting van elke andere schade, en mag deze in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat daadwerkelijk door de klant is betaald voor de uitvoering van de bestelling.

De klant erkent eveneens dat de verkoper niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals winstderving, verhoogde algemene kosten, verlies van klanten, enz.

De verkoper is evenmin aansprakelijk wanneer de klant onjuiste informatie verstrekt of wanneer een bestelling namens de klant door een derde wordt geplaatst.

Ten slotte is het de verantwoordelijkheid van de klant om informatie in te winnen over eventuele beperkingen of douanerechten die zijn land oplegt voor de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant wordt geconfronteerd met een beperking of extra belasting die moet worden betaald als gevolg van het beleid dat zijn/haar land in dit opzicht heeft aangenomen.

Materialen. Als de klant eist dat de verkoper een proces of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort gebruikt, ondanks het schriftelijke en gemotiveerde voorbehoud van de verkoper, is de verkoper vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor gebreken die worden veroorzaakt door de keuze van het genoemde proces of de genoemde materialen.

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of enig ander middel waarmee de website momenteel beschikbaar is of in de toekomst beschikbaar zal worden gesteld. De klant erkent ook de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en verzenden van informatie.

De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de website (en eventuele toepassingen) van de verkoper of het internet als gevolg van voornoemde risico’s.

De klant aanvaardt verder dat uitgewisselde elektronische communicatie en door de verkoper gemaakte back-ups als bewijs kunnen worden gebruikt.

Diverse bepalingen

Overmacht of toeval. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, contractueel noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of toeval.

In het bijzonder de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toeval: 1) het volledige of gedeeltelijke verlies of de vernietiging van het computersysteem van de verkoper of van zijn gegevensbank, wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de verkoper geen redelijke stappen heeft ondernomen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, al dan niet uitgeroepen, 8) lock-outs 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing van het internetnetwerk of gegevensopslagsysteem, 13) een storing van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een handeling of beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt of 16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper.

Onvoorzienbaarheid. Indien, door omstandigheden buiten de wil van de verkoper, de uitvoering van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudig wordt bemoeilijkt of bemoeilijkt, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe om te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Als er binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elke partij de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen inroepen zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook.

Beëindiging van het contract. In geval van insolvabiliteit van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs in het kader van eerdere contracten tussen de klant en de verkoper, heeft de verkoper het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant alle onbetaalde schulden aan de verkoper volledig heeft terugbetaald.

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper het contract beëindigen, uitsluitend ten nadele van de klant, zonder uitstel of schadevergoeding, en kan hij, in voorkomend geval, met alle rechtsmiddelen schadevergoeding eisen van de klant.

Onwettigheid. De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) heeft geen enkele invloed op de wettigheid van de andere artikelen, leden of bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch op de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

Titels. De titels in deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend ter referentie en gemak. Ze hebben geen enkele invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen die ze aanduiden.

Geen verklaring van afstand. Geen enkele nalatigheid, verwaarlozing of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel onder deze algemene voorwaarden zal worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel.

Toepasselijk recht en jurisdictie. Elk geschil met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten, evenals elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden, is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.